Logo-text

Afrika skal forgylde danske pensionister

Foto: Stefan Smedegaard Hansen / DR Bornholm
DR | 15. nov. 2011

PensionDanmark har investeret over en halv milliard i afrikansk landsbrugsjord. Pensionsselsskabet forudser, at Afrika bliver den næste store vækstregion.

Skrevet af: Ritzau
 
Afrika skal forgylde danske pensionister

Afrikansk landsbrug kan blive den nye guldkalv for den danske pensionsopsparer.

Pensionsselskabet PensionDanmark ser i hvert fald så store muligheder i Afrika, at man nu investerer yderligere 320 millioner kroner i landbrugsjord i Tanzania, Zambia og Uganda.

Næste vækstregion
PensionDanmark administrerer arbejdsmarkedspensioner for lidt over 600.000 lønmodtagere og har i forvejen investeret en kvart milliard kroner i det afrikanske kontinentet.

- Vi har et stigende fokus på investeringer i Mellemafrika, som er på vej til at blive en af de næste store vækstregioner i verden, siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

God landbrugsjord
Afrika er ikke normalt det største investeringsobjekt for hverken private eller professionelle investorer.

Men Torben Möger Pedersen mener, der er gode muligheder inden for vedvarende energi, børsnoterede selskaber og landbrugsjord, der alle har potentiale for gode afkast.

PensionDanmark går ind i Afrika via fonden Silverland, som investerer i afrikansk landsbrugsjord.

To høstsæsoner
Det er kombinationen af et højt udbytte per hektar landbrugsjord, to høstsæsoner per år og jordpriser, der er væsentligt lavere end i USA og Europa, der giver udsigt til et attraktivt investeringsafkast.

- Vi lægger vægt på, at investeringerne i Afrika er socialt ansvarlige og understøtter en bæredygtig lokal udvikling.

 - Derfor vil fonden arbejde tæt sammen med de lokale bønder om blandt andet uddannelse, så de også kan vinde ved investeringen, siger direktøren.

Milliardinvestering
Silverland vil have fokus på landbrugsproduktion i Tanzania, Zambia, Malawi, Uganda og Mozambique.

Det samlede investeringstilsagn til fonden forventes at blive på 1,6 milliarder kroner.Google's machine generated translation:

15. November  2011

pension Denmark has invested over half a billion in African farmland. Pensionsselsskabet predicts that Africa will be the next big growth region.
 
Africa must gild Danish pensioners

African land use may be the new golden calf for the Danish pension savers.

Pension Company pension Denmark looks at least as great opportunities in Africa that are now investing additional 320 million dollars in farmland in Tanzania, Zambia and Uganda.

The next growth region
pensions Denmark administers occupational pensions of just over 600,000 employees and has already invested a quarter billion dollars in the African continent.

- We have an increasing focus on investments in Central Africa, which is on track to become one of the next major growth regions in the world, says CEO retirement Denmark, Torben Pedersen Möger.

Good farmland
Africa is not usually the biggest investment object for either private or professional investors.

But Torben Pedersen Möger believe there are good opportunities in renewable energy, publicly traded companies and farmland, all of which have potential for good returns.

pension Denmark goes into Africa by the Fund Silver Land, which invests in African farmland.

Two harvest seasons
, it is the combination of a high yield per hectare of farmland, two harvest seasons per year and land prices which are significantly lower than in the U.S. and Europe, providing a view into an attractive return on investment.

- We emphasize that investment in Africa are socially responsible and support a sustainable local development.

 - Therefore, the Fund will work closely with local farmers to include education, so they can gain from the investment, says the director.

Billion Investment
Silverland will focus on agricultural production in Tanzania, Zambia, Malawi, Uganda and Mozambique.

The total investment commitments to the fund is expected to be 1.6 billion dollars.
  • Icon-world  DR
  • 15 Nov 2011

Who's involved?

Who's involved?


LanguagesSpecial contentArchives
Latest posts